Podmínky užívání

Webový portál www.trhfotek.cz provozuje

Vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí těmito všeobecnými smluvními podmínkami.
V tomto textu jsou uvedeny vaše závazky a práva spojené s užíváním portálu www.trhfotek.cz
Pečlivě si jej přečtěte. Zaškrtnutím rámečku přijímáte tyto Obchodní podmínky v plném znění
a vyjadřujete s nimi svůj bezvýhradní souhlas, srozumění se s jejich obsahem a jeho
porozumění mu. Zároveň tak činíte sám/a z vlastní vůle, svobodně, bez nátlaku a nikoliv za
nápadně nevýhodných podmínek.


Obsah
1. Úvodní ustanovení a definice
2. Práva a povinnosti
3. Použití Fotografií
4. Nákup a stažení fotografií

1. Úvodní ustanovení a definice

 1. Uživatel je každá osoba, která používá jakoukoliv Službu nebo která v souladu s
  těmito Podmínkami provedla registraci www.trhfotek.cz
 2. Provozovatel je osoba provozující portál
 3. Autor (Prodávající) je osoba Uživatele nabízející svoje dílo na portálu a zároveň
  disponující s autorskými právy vůči nabízenému dílu.
 4. Třetí osobou je subjekt odlišný od provozovatele a uživatele.
 5. Službou se rozumí zprostředkování prostoru provozovatelem pro autora na webových
  stránkách za účelem nabídky k odkoupení bezvýhradní licence k dílu pro ostatní
  uživatele webových stránek.
 6. Webové stránky – jsou stránky umístěné na doméně www.trhfotek.cz.
 7. Obsah – obsahem se rozumí veškerá autorská díla umístěná na webové stránky
 8. Obsah prodávajícího – je obsah materiály, informace a díla poskytnuté
  prodávajícím v souvislosti užívání služeb.
 9. Obsah kupujícího – jsou veškeré materiály, informace a díla zobrazované
  v rámci služby.
 10. Registrace je proces během něhož dochází k úplnému a pravdivému vyplnění
  registračních údajů a jehož úspěšným dokončením se stává registrující se osoba
  uživatelem.
 11. Registrační údaje – Jsou ty osobní údaje, které jsou vyžadovány při registraci. Veškeré
  nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o
  ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
 12. Provozovatelé webových stránek jsou správci a současně zpracovateli údajů ve
  smyslu výše uvedeného zákona.
 13. Uživatelský účet (Účet) – vzniká provedením úspěšné registrace.
  registračních údajů osobou starší 18 let či jejím zákonným zástupcem.


2. Práva a povinnosti

Provozovatel se zavazuje k bezpečnému uchování údajů zákazníků, které získal při
registraci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a
využije tyto údaje pouze pro svou vnitřní potřebu.

Provozovatel je povinen opatřit fotku vodoznakem za účelem její ochrany proti
neoprávněnému užití třetími osobami, stejně tak jako činit i jiná dostupná opatření proti
jejímu za zneužití, avšak případné neoprávněné zásahy třetích osob nenese odpovědnost.

2.2. Práva provozovatele

 1. Kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat ukončit,
  pozastavit, nebo omezit poskytování jakékoli Služby a to ve vztahu ke všem
  uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele. To vše v souladu s
  aplikovatelnými právními předpisy ČR.
 2. Kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele
  zrušit či zablokovat účet. Je-li zjevné, že Uživatel využívá svého účtu k porušování
  právních předpisů nebo Uživatel svým chováním narušuje provoz webových stránek.
 3. Kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat rozšířit,
  omezit či jinak změnit obsah Webových stránek.
 4. Pokud provozovatel nepovolí autorské dílo uživatele, bude autorské dílo do 10 dnů smazáno.

2.3. Povinnosti Uživatele

   Uživatel se vůči provozovateli zaručuje a prohlašuje, že

 1. veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné a správné,
 2. bude používat služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
 3. je plně způsobilý k právním úkonům
 4. nebude se v souvislosti s užíváním služeb dopouštět žádného protiprávního či
  neetického jednání a nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby
  nebo sítě a servery připojené ke Službám.
 5. je si zcela vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování
  služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k uživatelskému účtu
 6. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení
  uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a
  hesla nesdělí žádné Třetí osobě a ani jinému uživateli,
 7. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, či
  jiným uživatelem neprodleně oznámí tuto skutečnost provozovateli.


3. Použití Fotografií

Ochranné prvky

Autorské dílo má sníženou kvalitu na 75% a ochranný prvek ve formě vodoznaku. Tyto
autorské díla můžete zdarma stáhnout, pouze k použití do grafických návrhů pro posouzení
klientem či jiným schvalovatelem. Jiné použití autorského díla opatřeného vodoznakem, než
je zmíněno výše je zakázáno stejně, tak jako jeho další šíření a prodej. Dále je zakázaná
jakákoliv úprava či odstraňování vodoznaku a jiných ochranných prvků. Pokud nahraje
Uživatel autorské dílo se svým ochranným prvkem či logem je dílo neprodejné.

Licence

Autorské dílo zakoupené na www.trhfotek.cz může být po zakoupení použito po neomezeně
dlouhou dobu a pro neomezený počet návrhů bez nutnosti platit jakékoliv další poplatky.
Mohou být použity zejména pro tisk, na webových stránkách, v časopisech, novinách,
knihách či obalech, letácích nebo jiných reklamních materiálech, tištěných i elektronických.
Zakoupením licence k autorskému dílu se nestáváte autorem. Nesmíte vydávat autorské dílo
za svůj vlastní výtvor, a dále úplatně či bezúplatně převádět vlastnictví licence k tomuto
autorskému dílu a stejně tak ji pronajímat či jinak zatěžovat ve prospěch třetích osob a ani
jinak rozšiřovat k dalšímu užití vyjma případů zmíněných výše.

Nepovolená užití

Autorské dílo nesmí být zejména použito jako obchodní značka, k pornografickým či
nezákonným účelům, pomluvě jiné osoby, k porušení práva na ochranu soukromí osob, k
porušení autorského zákona, obchodních značek atd. Dále pak nesmí být užito autorského díla
v rozporu s podmínkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách v části Citlivá témata.
Nepovolené užití opravňuje uživatele i provozovatele k podniknutí příslušných právních
kroků včetně soudního příkazu zbraňujícímu další užívání autorského díla.

Citlivá témata

Uživatel autorského díla zodpovídá za užití autorského díla v kombinaci s jiným materiálem a
souhlasí, že nebude veřejně používat fotografii s citlivými tématy bez předchozího písemného
svolení Provozovatele. Citlivá témata zahrnují zejména: modelové/ky s mentálními či
fyzickými poruchami, sociální problémy, sexuální aktivity, sexuální orientace, zneužívání
prášků, zločin nebo jiné téma, které může být považováno za urážející nebo nelichotivé vůči
kterémukoliv modelovi/ce zobrazenému na autorském díle.

Model/Property Release

Práva, která jsou udělena při koupi licence k autorskému dílu nezahrnují právo na osoby,
nemovitosti nebo předměty zobrazené na Autorském díle, které mohou být chráněny autorským
právem, ochrannými známkami, morálními právy nebo jinými právy vlastněnými třetí
stranou. Provozovatel nezaručuje, že vlastní nebo poskytuje tato práva společně s autorským
dílem. Zodpovědnost za rozhodnutí o užití autorské díla a za případnou potřebu získání souhlasu
k užití nebo dalších práv od třetí strany nese pouze Autor fotografie.

Ke každému autorskému dílu, na kterém je rozeznatelná tvář osoby, musí fotograf nahrát také
tzv. Model Release, čili dokument, ve kterém dotyčná osoba (model/-ka) písemně potvrzuje,
že souhlasí s komerčním užitím autorského díla. Nahráním tohoto dokumentu k autorskému
dílu fotograf potvrzuje, že informace obsažené v tomto dokumentu jsou pravdivé a úplné.

Je-li k autorskému dílu k dispozici Model Release, může být potvrzení o jeho existenci
prokázáno zákazníkovi, avšak pro ochranu soukromí fotografa a modelu/ky zůstane pouze v
databázi Provozovatele.

V případě, že autorské dílo, na kterém je rozeznatelná tvář osoby, nedoprovází Model
Release, odpovědnost provozovatele je omezena na vrácení částky, za kterou bylo toto autorské
dílo zakoupen.

Pro jakékoliv další informace ohledně licencí nás prosím kontaktujte.

4. Nákup a stažení fotografií

K nákupu autorského díla je nutné se nejdříve na Webových stránkách zaregistrovat a nabít si
Účet kreditem. Registrace a vedení Účtu je zdarma.

Po zakoupení licence k autorskému dílu a odečtení příslušné částky z kreditního konta si
může Uživatel autorské dílo okamžitě stáhnout do svého počítače a použít ji v rámci licence.
Aktuální zůstatek kreditního konta je po přihlášení Uživatele stále zobrazen na Webových
stránkách.

Z jednoho prodaného autorské díla má Prodávající 80% podíl. Zbylý 20% podíl náleží
Provozovateli. Autorské dílo je nahrané v maximálním rozlišení. S nižším rozlišením se cena
za autorské dílo poměrově snižuje.

Minimální částka, kterou je možné z Uživatelského účtu vyplatit je 500Kč. K vyplacení je
třeba vyplnit žádost v administraci Uživatelského účtu. Vyplácení bude formou přeposlání
částky na účet uživatele. Pokud se uživatel rozhodne zrušit účet, bude mu po zaslání žádosti o
vyplacení částka na účtu vyplacena. Provozovatel vyplácí částku pouze na účet, který je veden
v České Republice.

Možnosti plateb

K dispozici jsou dvě možnosti platby, dobytí pomocí PayPal a pomocí GoPay, kde je možné
zvolit buď online platbu, nebo převodem na účet.

Platba bankovním převodem

Zvolí-li zákazník tuto formu platby, může si zažádat o vytvoření faktury, kde budou uvedené
veškeré údaje pro platbu. Faktura bude zároveň zaslána Uživateli e-mailem. Na základě údajů
z faktury provede Uživatel platbu a po obdržení a identifikování platby na účtu Provozovatele
bude uživateli kredit v odpovídající výši připsán na Uživatelský účet. Jakmile k připsání
kreditu dojde, bude o této skutečnosti Uživatel informován e-mailem.

Reklamace

Není-li Uživatel spokojen se zakoupeným autorským dílem, může požádat o vrácení částky
odpovídající kupní ceně autorského díla. Vrácení částky proběhne připsáním odpovídajícího
kreditu na Účet Uživatele. Vrácení částky je možné pouze v případě, že je Uživatel schopen
okamžitě odstranit autorské dílo ze všech návrhů a užití a samotnou staženou fotografii
neprodleně smazat. Zákazník rovněž musí udat opodstatněný důvod k reklamaci. Za důvody
pro reklamaci se považuje špatná technická kvalita fotografie či případné jiné nedostatky
autorského díla, které nebyly patrné z náhledu s vodoznakem.

Na neopodstatněné reklamace nebude brán zřetel.